Archive | June 27, 2010

Diễm xưa của Lee Kirby!


Ngưỡng mộ khả năng hát nhạc Trịnh Công Sơn của người nước ngoài quá đi thôi, họ đã làm gì là làm đến nơi đến chốn, quả thật điều này người Việt Nam mình  nen học hỏi….